Hội Đồng Quản Trị
Tập Đoàn
Maxx Group
Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, ở bất cứ lĩnh vực nào Maxx cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.

Ban Lãnh đạo tập đoàn Maxx Group luôn là đầu tàu, kim chỉ nam cho toàn bộ hệ thống kinh doanh trong hệ sinh thái Maxx Group